Algemene voorwaarden

(AGB)

 

1. Scope

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle bestel­lingen bij Hensing GmbH. Met de bestelling garan­deert u dat u een handelaar of zelfstandige bent en geen consument in de zin van art. 13 BGB (Duits burgerlijk wetboek).

Een handelaar of zelfstandige (onder­nemer) is een natuur­lijke of rechts­persoon of een wettelijk partnerschap die bij het aangaan van een rechts­han­deling handelt in de uitoefening van zijn commer­ciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2. Contracttaal

De beschikbare taal voor het sluiten van het contract is Duits.

3. Leverings­vo­or­waarden

Naast de vermelde product­prijzen zijn er ook verzend­kosten. Meer infor­matie over de hoogte van de verzend­kosten vindt u in de aanbie­dingen. In principe heeft u de mogel­ijkheid om bij Hensing GmbH, Guten­berg­straße 34, 48282 Emsdetten, Duitsland op de volgende kanto­oruren af te halen: maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 15.00 uur behalve op feest­dagen. Gelieve ons ruim van tevoren op de hoogte te stellen van uw afhaling, zodat wij de goederen voor u klaar kunnen zetten.

4. Betaling

50% bij bestelling, 50% bij levering / leveringsmogelijkheid.

Betalingen aan Hensing GmbH kunnen alleen worden gedaan met de volgende bankgegevens:

Sparkasse Emsdetten-Ochtrup — IBAN: DE82 4015 3768 0000 2011 08 | BIC: WELADED1EMS

Deutsche Bank IBAN: DE40 4007 0024 0212 5003 00 | BIC: DEUTDEDB400

Sparkasse Bochum — IBAN: DE61 4305 0001 0020 4176 89 | BIC: WELADED1BOC

5. Eigen­doms­vo­or­behoud

Wij behouden ons het eigendom van de goederen voor totdat alle vorde­ringen uit een lopende zakelijke relatie volledig zijn afgewikkeld. U mag de gereser­veerde goederen doorver­kopen in het kader van de normale gang van zaken; U wijst alle vorde­ringen die voort­v­loeien uit deze doorverkoop ten bedrage van het factu­ur­bedrag bij voorbaat aan ons toe, ongeacht een combi­natie of vermenging van de goederen onder eigen­doms­vo­or­behoud met een nieuw artikel, en wij aanvaarden deze overdracht. U blijft bevoegd om de vorde­ringen te incas­seren, maar wij mogen ook zelf vorde­ringen incas­seren als u niet aan uw betalings­verp­licht­ingen voldoet.

6. Trans­port­schade

Het risico van onopzet­telijk verlies en onopzet­te­lijke verslech­tering gaat op u over zodra we het artikel hebben afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die ander­szins is aange­wezen om de verzending uit te voeren. Voor handelaren geldt de in § 377 van het Duitse handels­wetboek (HGB) geregelde inspectie- en melding­splicht. Als u de daar geregelde melding nalaat, worden de goederen als goedge­keurd beschouwd, tenzij er een gebrek is dat tijdens het onderzoek niet herkenbaar was. Dit geldt niet als we een defect op fraudu­leuze wijze hebben verzwegen.

7. Garantie en garanties

De verja­rings­termijn voor claims voor gebreken is één jaar vanaf de risico-overdracht; de wette­lijke verja­rings­ter­mijnen voor het verhaals­recht volgens art. 478 BGB blijven onaangetast.

Alleen onze eigen infor­matie en de product­be­schrij­vingen van de fabrikant, die in het contract waren opgenomen, gelden als een overe­en­komst over de kwaliteit van de goederen; wij aanvaarden geen aanspra­ke­li­jkheid voor openbare uitingen van de fabrikant of andere reclameuitingen.

Als het geleverde artikel defect is, geven we in eerste instantie garantie, naar onze keuze, door het defect te verhelpen (vervolg­ver­be­tering) of door een defectvrij artikel te leveren (vervan­gende levering).

De boven­s­taande beper­kingen en verkorte termijnen zijn niet van toepassing op claims wegens schade veroor­zaakt door ons, onze wette­lijke verte­genwo­or­digers of plaats­ver­van­gende agenten

  • bij letsel aan leven, lichaam of gezondheid
  • in het geval van opzet­telijk of grof nalatig plichtsverzuim evenals kwaadwilligheid
  • in geval van schending van essen­tiële contrac­tuele verplicht­ingen, waarvan de nakoming in de eerste plaats een goede uitvoering van het contract mogelijk maakt en naleving waarop de contract­partner regel­matig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen)
  • als onderdeel van een garan­tie­be­lofte, indien overeengekomen
  • voor zover het onder de reikwijdte van de produc­ta­ans­pra­ke­li­jk­heidswet valt.

Infor­matie over eventuele aanvul­lende garanties en hun precieze voorwaarden vindt u bij het product en op onze informatiepagina’s op https://www.hensing-get-it.com/     .

Klanten­service: Voor vragen, klachten en klachten kunt u ons op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur bereiken op het telefoon­nummer 02572–96230-505 en per e‑mail op support@automatisch-dh.de

Vanaf 18:00 uur worden de onder­steu­nende diensten van Hensing GmbH tegen betaling aange­boden. Factu­rering is gebaseerd op uitgaven en is meestal minimaal 60 ¬ per geval.

8. Aanspra­ke­li­jkheid

Wij zijn altijd onbeperkt aanspra­kelijk voor claims wegens schade veroor­zaakt door ons, onze wette­lijke verte­genwo­or­digers of plaats­ver­van­gende agenten

  • bij letsel aan leven, lichaam of gezondheid,
  • in geval van opzet­telijk of grof nalatig plichtsverzuim,
  • voor garan­tie­be­l­oftes, indien overeengekomen,
  • of voor zover het onder de reikwijdte van de,
  • produc­ta­ans­pra­ke­li­jk­heidswet valt.

In het geval van schending van essen­tiële contrac­tuele verplicht­ingen, waarvan de nakoming in de eerste plaats een goede uitvoering van het contract mogelijk maakt en op wiens naleving de contract­partner regel­matig kan vertrouwen (kardinale verplicht­ingen) door lichte nalatigheid van onze kant, onze wette­lijke verte­genwo­or­digers of plaats­ver­van­gende agenten, is het bedrag van de aanspra­ke­li­jkheid  beperkt tot de voorzi­enbare schade op het moment dat het contract werd gesloten, waarvan het optreden doorgaans kan worden verwacht. Anders zijn schade­claims uitgesloten.

9. Acceptatie

De koper is verplicht het gekochte artikel binnen 14 dagen na ontvangst van de melding van gereedheid af te nemen.

Bij niet-aanvaarding kan de verkoper gebruik maken van zijn wette­lijke rechten. Indien de verkoper een schade­verg­oeding eist, bedraagt deze 30% van de koopprijs. De vergoeding wordt hoger of lager vastge­steld als de verkoper hogere schade kan bewijzen of de koper aantoont dat er minder of helemaal geen schade is opgetreden.

10. Slotbe­pa­lingen

Het Duitse recht is van toepassing met uitsluiting van het VN-kooprecht.

Als u een handelaar bent in de zin van het Wetboek van Koophandel, een publiek­rech­te­lijke rechts­persoon of een speciaal publiek­rech­telijk fonds, is de exclu­sieve plaats van juris­dictie voor alle geschillen die voort­v­loeien uit contrac­tuele relaties tussen ons en u onze vestigingsplaats.

Status: november 2020