ToolBox zonder inhoud
Logo ToolBox

Optima­liseer uw interne logistiek

Prijs­bewust werken veronder­stelt dat alle benodigde arbei­ds­mid­delen te allen tijde in de juiste hoeve­elheid en kwaliteit op de aange­wezen locatie beschikbaar zijn. eLogi­stics-systemen maken de organi­satie van uw materia­al­stroom in het C/MRO-gebied een stuk eenvou­diger. Met de verko­op­au­to­maten van Hensing zorgt u voor een vlotte uitgifte van materialen in de directe werkom­geving van de medewerkers. Hierdoor zijn onze zelfbe­dienings­ma­chines ook bij uitstek geschikt voor fabrieken en productie.

Rekening houdend met uw indivi­duele logis­tieke eisen en wensen, vinden wij gegaran­deerd een passende oplossing voor u.

Nu contact opnemen

De perfecte voorwaarde voor prijs­bewust werk

Met de ToolBox hebben we een uniek gereedschaps­be­heer­systeem ontwikkeld voor de uitgifte van werkma­te­rialen, waarmee fabrieken en produc­tie­be­drijven verbruiks­goe­deren zoals gereedsch­appen en perso­on­lijke bescher­ming­smid­delen gecon­tro­leerd kunnen uitgeven en prijs­bewust kunnen beheren.

Het gebruik van een gereedschaps­au­tomaat bespaart tijd en geld. Dit geldt met name voor de indirecte kosten die gepaard gaan met het beheer van gereedsch­appen en andere verbruiksgoederen.

Elektro­nisch magazi­jn­beheer met behulp van een automaat heeft een zeer positief effect op produc­tiepro­cessen. De inven­taris kan de klok rond worden gecon­tro­leerd, terwijl goede­renuit­names elektro­nisch worden gedocu­men­teerd. Op deze manier kan op een gerichte manier meer- en overbe­vo­or­rading worden voorkomen. Ook wordt het risico op produc­tiesto­r­ingen – door ontbre­kende materialen – drastisch verminderd.

Onze ToolBox schept de perfecte voorwaarden voor prijs­bewust werken en aanzi­en­lijke bespa­ringen in bedri­jf­spro­cessen. De inves­tering in een automaat voor magazi­jn­beheer betaalt zich vaak al na korte tijd volledig terug.

PRODUCT­IN­FOR­MA­TIEBLAD

Korte aanvoer­tijden, eenvoudige bediening

Gereedsch­appen en bescher­ming­smid­delen worden doorgaans centraal op één plek in het bedrijf opgeslagen. Dit betekent dat medewerkers soms lang onderweg zijn. Zorg ervoor dat ze hun werkuren optimaal kunnen benutten door de ToolBox te gebruiken om de opstart­tijden zo kort mogelijk te houden. Plaats hiervoor meerdere automaten in de directe omgeving van het personeel. Gereedschaps­au­to­maten kunnen ruimt­e­be­s­parend worden ingesteld en indien nodig worden uitge­breid met extra aanbouw­delen. Dankzij de robuuste metalen behuizing zijn de Hensing automaten ook geschikt voor instal­latie in fabrieken en productieruimtes.

De bediening voor de produc­tie­me­de­werker is heel eenvoudig. De uitgifte wordt geper­so­na­li­seerd door middel van autori­saties. Zodra een geauto­ri­seerde medewerker zich heeft aangemeld en het gewenste product heeft gesel­ec­teerd, wordt het via een uitge­kiend liftsysteem voorzichtig naar het uitvoer­com­par­timent getrans­por­teerd, waar het gemak­kelijk kan worden uitge­nomen en direct kan worden gebruikt.

Via een teleme­trie­module kan de inven­taris op elk moment worden gecon­tro­leerd en gedocu­men­teerd. Zo kunt u tijdig reageren wanneer een artikel op raakt en vermijdt u gericht productiestilstand.

ToolBox voor fabriek & productie

uw voordelen in één oogopslag

DUURZAME, ROBUUSTE METALEN BEHUIZING

VEREEN­VOUDIGD BEHEER VERBRUIKSGOEDEREN

ROUTES VERKORTEN VOOR WERKNEMERS

UITGANGS­CON­TROLE DOOR MACHTIGINGEN

VERSNELLING VAN WORKFLOWS

talrijke systeem­mo­dules voor goederenassortimenten

EENVOUDIG TE PROGRAMMEREN BESTURING

IN TIJD OPGENOMEN INVENTARIS

KAN WORDEN UITGE­BREID MET MAXIMAAL 3 UITGIFTE-ELEMENTEN

Hebben we u weten te overtuigen?

WORD NU EXPLOITANT

Bij onze verko­op­au­to­maten hebben we aan alles gedacht, maar er staat nog veel open. Zo bepaalt u niet alleen zelf met welke goederen uw automaat gevuld moet worden, maar ook welke uitvoering deze moet hebben. Wanneer u aan zelfbe­dienings­au­to­maten denkt, denkt u dan aan snack- en drank­au­to­maten? Ook deze hebben wij in ons assor­timent. Als u uw medewerkers zowel een ToolBox als een voedsel­au­tomaat voor tussen­doortjes wilt geven, maken wij u graag een indivi­dueel aanbod. We kijken uit naar uw vraag!

Vraag een indivi­duele offerte aan