ToolBox zonder inhoud
Logo ToolBox

Optima­liseer uw interne logistiek

Prijs­bewust werken veron­der­stelt dat alle benodigde arbei­ds­mid­delen te allen tijde in de juiste hoeve­elheid en kwaliteit op de aange­wezen locatie beschikbaar zijn. eLogistics-systemen maken de organi­satie van uw materiaal­stroom in het C/MRO-gebied een stuk eenvou­diger. Met de verko­o­p­au­to­maten van Hensing zorgt u voor een vlotte uitgifte van materialen in de directe werkom­geving van de medewerkers. Hierdoor zijn onze zelfbe­dienings­ma­chines ook bij uitstek geschikt voor fabrieken en productie.

Rekening houdend met uw indivi­duele logis­tieke eisen en wensen, vinden wij gegaran­deerd een passende oplossing voor u.

Nu contact opnemen

De perfecte voorwaarde voor prijs­bewust werk

Met de ToolBox hebben we een uniek gereed­sch­aps­be­heer­systeem ontwikkeld voor de uitgifte van werkma­te­rialen, waarmee fabrieken en produc­tie­be­drijven verbruiksgo­e­deren zoals gereed­sch­appen en perso­on­lijke bescher­ming­s­mid­delen gecon­tro­leerd kunnen uitgeven en prijs­bewust kunnen beheren.

Het gebruik van een gereed­sch­ap­s­au­tomaat bespaart tijd en geld. Dit geldt met name voor de indirecte kosten die gepaard gaan met het beheer van gereed­sch­appen en andere verbruiksgoederen.

Elektro­nisch magazi­jn­beheer met behulp van een automaat heeft een zeer positief effect op produc­tie­pro­cessen. De inven­taris kan de klok rond worden gecon­tro­leerd, terwijl goedere­nuit­names elektro­nisch worden gedocu­men­teerd. Op deze manier kan op een gerichte manier meer- en overbe­voor­rading worden voorkomen. Ook wordt het risico op produc­tie­sto­ringen – door ontbre­kende materialen – drastisch verminderd.

Onze ToolBox schept de perfecte voorwaarden voor prijs­bewust werken en aanzi­en­lijke bespa­ringen in bedri­jfs­pro­cessen. De inves­tering in een automaat voor magazi­jn­beheer betaalt zich vaak al na korte tijd volledig terug.

PRODUCT­IN­FOR­MA­TIEBLAD

Korte aanvo­er­tijden, eenvoudige bediening

Gereed­sch­appen en bescher­ming­s­mid­delen worden doorgaans centraal op één plek in het bedrijf opges­lagen. Dit betekent dat medewerkers soms lang onderweg zijn. Zorg ervoor dat ze hun werkuren optimaal kunnen benutten door de ToolBox te gebruiken om de opstart­tijden zo kort mogelijk te houden. Plaats hiervoor meerdere automaten in de directe omgeving van het personeel. Gereed­sch­ap­s­au­to­maten kunnen ruimte­be­sparend worden ingesteld en indien nodig worden uitge­breid met extra aanbouw­delen. Dankzij de robuuste metalen behuizing zijn de Hensing automaten ook geschikt voor instal­latie in fabrieken en productieruimtes.

De bediening voor de produc­tie­me­de­werker is heel eenvoudig. De uitgifte wordt geper­so­na­li­seerd door middel van autori­saties. Zodra een geauto­ri­seerde medewerker zich heeft aangemeld en het gewenste product heeft geselec­teerd, wordt het via een uitge­kiend liftsysteem voorzichtig naar het uitvo­er­com­par­timent getrans­por­teerd, waar het gemak­kelijk kan worden uitge­nomen en direct kan worden gebruikt.

Via een teleme­trie­module kan de inven­taris op elk moment worden gecon­tro­leerd en gedocu­men­teerd. Zo kunt u tijdig reageren wanneer een artikel op raakt en vermijdt u gericht productiestilstand.

ToolBox voor fabriek & productie

uw voordelen in één oogopslag

DUURZAME, ROBUUSTE METALEN BEHUIZING

VEREEN­VOUDIGD BEHEER VERBRUIKSGOEDEREN

ROUTES VERKORTEN VOOR WERKNEMERS

UITGANGS­CON­TROLE DOOR MACHTIGINGEN

VERSNELLING VAN WORKFLOWS

talrijke syste­em­mo­dules voor goederenassortimenten

EENVOUDIG TE PROGRAMMEREN BESTURING

IN TIJD OPGENOMEN INVENTARIS

KAN WORDEN UITGE­BREID MET MAXIMAAL 3 UITGIFTE-ELEMENTEN

Hebben we u weten te overtuigen?

WORD NU EXPLOITANT

Bij onze verko­o­p­au­to­maten hebben we aan alles gedacht, maar er staat nog veel open. Zo bepaalt u niet alleen zelf met welke goederen uw automaat gevuld moet worden, maar ook welke uitvoering deze moet hebben. Wanneer u aan zelfbe­dienings­au­to­maten denkt, denkt u dan aan snack- en drank­au­to­maten? Ook deze hebben wij in ons assor­timent. Als u uw medewerkers zowel een ToolBox als een voedsel­au­tomaat voor tussen­doortjes wilt geven, maken wij u graag een indivi­dueel aanbod. We kijken uit naar uw vraag!

Vraag een indivi­duele offerte aan