Impressum

Infor­matie volgens art. 5 TMG

Handels­re­gister: HRB 10559
Griffie­rechtbank: Arron­dis­se­ments­rechtbank Steinfurt

Verte­genwo­ordigd door de bedrijfsleider:
Dirk Hensing

Contact

Telefoon: +49 (0) 2572–96230‑0
Fax: +49 (0) 2572–96230-999
E‑mail: info@automatisch-dh.de

Btw-ID

Btw-identi­fi­ca­ti­e­nummer volgens art. 27 a btw-wet:
DE815517167

Geschil­len­bes­lechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschil­len­bes­lechting (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
U vindt ons e‑mailadres in het impressum hierboven.

We zijn niet bereid noch verplicht om deel te nemen aan geschil­len­bes­lech­tin­gspro­ce­dures voor een arbitra­ge­com­missie voor consumenten.

Ontwerp, concept en implementatie:
SUCCESS DESIGNER GmbH

Stock­beelden verkregen van iStock door Getty Images

Aanspra­ke­li­jkheid voor content

Als dienst­ver­lener zijn wij in overe­enstemming met art. 7, par.1 TMG (Duitse wet inzake inter­net­media) volgens de algemene wetten verant­wo­or­delijk voor onze eigen inhoud op deze pagina’s. Volgens art. 8 tot 10 TMG (Duitse wet inzake inter­net­media) zijn wij als dienst­ver­lener niet verplicht om verzonden of opgeslagen infor­matie van derden te contro­leren of omstan­dig­heden te onderz­oeken die wijzen op illegale activiteiten.

Verplicht­ingen tot het verwij­deren of blokkeren van het gebruik van infor­matie volgens de algemene wetten blijven onaan­getast. Aanspra­ke­li­jkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het moment dat we kennis krijgen van een speci­fieke rechts­overt­reding. Zodra we op de hoogte zijn van derge­lijke juridische overt­re­dingen, zullen we deze inhoud onmid­dellijk verwijderen.

Aanspra­ke­li­jkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden op wiens inhoud wij geen invloed hebben. Daarom kunnen we geen enkele aanspra­ke­li­jkheid aanvaarden voor deze inhoud van derden. De respec­tie­ve­lijke aanbieder of explo­itant van de pagina’s is altijd verant­wo­or­delijk voor de inhoud van de gelinkte pagina’s. De gelinkte pagina’s werden op het moment dat ze werden gelinkt gecon­tro­leerd op mogelijke juridische overt­re­dingen. Illegale inhoud was niet herkenbaar op het moment dat de link werd gemaakt.

Een perma­nente controle van de inhoud van de gelinkte pagina’s is niet redelijk zonder concreet bewijs van een overt­reding van de wet. Zodra we op de hoogte zijn van wetsovert­re­dingen, zullen we derge­lijke links onmid­dellijk verwijderen.

Copyright

De inhoud en werken op deze pagina’s die door de explo­itant van de website zijn gemaakt, zijn onder­worpen aan het Duitse auteurs­recht. Voor verme­nig­vul­diging, verwerking, distri­butie en elke vorm van explo­itatie buiten de grenzen van het auteurs­recht is de schrift­e­lijke toestemming van de betref­fende auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze pagina zijn alleen toege­staan voor privé, niet-commer­cieel gebruik.

Voor zover de inhoud van deze site niet door de explo­itant is gemaakt, worden de auteurs­rechten van derden in acht genomen. Met name inhoud van derden is als zodanig gemar­keerd. Mocht u desondanks kennis krijgen van een inbreuk op het auteurs­recht, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Als we ons bewust worden van wette­lijke overt­re­dingen, zullen we derge­lijke inhoud onmid­dellijk verwijderen.