Priva­cy­ver­klaring

Gegevens­be­scherming in één oogopslag

Algemene infor­matie

De volgende infor­matie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw perso­ons­ge­gevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Perso­ons­ge­gevens zijn alle gegevens waarmee u perso­onlijk geïden­ti­ficeerd kunt worden. Gedetail­leerde infor­matie over het onderwerp gegevens­be­scherming vindt u in onze priva­cy­ver­klaring die onder deze tekst wordt vermeld.

Gegevens­re­gis­tratie op onze website

Wie is verant­wo­or­delijk voor de gegevens­re­gis­tratie op deze website?

De gegevens­ver­werking op deze website wordt uitge­voerd door de website­be­heerder. U vindt hun contact­ge­gevens in het impressum van deze website.

Hoe regis­treren wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons meedeelt. Dit kunnen bijvo­or­beeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automa­tisch vastgelegd door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voorna­melijk technische gegevens (bijv. inter­net­browser, besturi­ngs­systeem of tijdstip van de pagina­weergave). Deze gegevens worden automa­tisch verzameld zodra u onze website betreedt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos werkt. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebrui­kers­gedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om gratis infor­matie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen perso­ons­ge­gevens. U heeft ook het recht om de correctie, blokkering of verwij­dering van deze gegevens te verzoeken. U kunt op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum wordt vermeld, als u nog vragen heeft over het onderwerp gegevens­be­scherming. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezicht­hou­dende autoriteit.

Bovendien heeft u het recht om onder bepaalde omstan­dig­heden te verzoeken dat de verwerking van uw perso­ons­ge­gevens wordt beperkt. Details hierover vindt u in de priva­cy­ver­klaring onder ‑ Recht op beperking van de verwerking.

Analy­se­tools en tools van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statis­tisch worden geëva­lueerd. Dit gebeurt voorna­melijk met cookies en zogen­aamde analyseprogramma’s. Uw surfgedrag wordt meestal anoniem geana­ly­seerd; surfgedrag is niet naar u te herleiden.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetail­leerde infor­matie over deze tools en uw bezwaar­mo­ge­l­ijk­heden vindt u in de volgende privacyverklaring.

Algemene infor­matie en verplichte informatie

Gegevens­be­scherming

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw perso­ons­ge­gevens zeer serieus. Wij behan­delen uw perso­ons­ge­gevens vertrou­welijk en in overe­enstemming met de wette­lijke voorschriften voor gegevens­be­scherming en deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschil­lende perso­ons­ge­gevens verzameld. Perso­ons­ge­gevens zijn gegevens waarmee u perso­onlijk geïden­ti­ficeerd kunt worden. In deze priva­cy­ver­klaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit wordt gedaan.

Wij wijzen erop dat gegeven­so­ver­dracht via internet (bijv. bij commu­ni­catie per e‑mail) veilig­heids­lekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verant­wo­or­de­lijke instantie

De verant­wo­or­de­lijke instantie voor de gegevens­ver­werking op deze website is:

Hensing GmbH
Dirk Hensing
Guten­berg­strae 34
D‑48282 Emsdetten

Telefoon: +49 (0) 2572–96230‑0
E‑mail: info@automatisch-dh.de

De verant­wo­or­de­lijke instantie is de natuur­lijke of rechts­persoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van perso­ons­ge­gevens (bijv. namen, e‑mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevens­ver­werk­ingen zijn alleen mogelijk met uw uitdruk­ke­lijke toestemming. U kunt een reeds afgegeven toestemming te allen tijde intrekken. Een informele e‑mail naar ons is hiervoor voldoende. De recht­ma­tigheid van de gegevens­ver­werking die vóór de intrekking is uitge­voerd, blijft door de intrekking onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen en tegen directe reclame (Art. 21 AVG)

Als de gegevens­ver­werking is gebaseerd op artikel 6, par. 1 lid e of f AVG heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw perso­ons­ge­gevens om redenen die voort­v­loeien uit uw speci­fieke situatie; dit geldt ook voor profi­lering op basis van deze bepalingen. De respec­tieve rechts­grond waarop de verwerking is gebaseerd, vindt u in deze priva­cy­ver­klaring. Wanneer u bezwaar maakt, zullen we uw perso­ons­ge­gevens niet langer verwerken, tenzij we overtu­igend legitiem belang voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of waarvan de verwerking dient om juridische vorde­ringen te doen gelden, uit te oefenen of te verde­digen (bezwaar volgens art. 21 par. 1 AVG).

Als uw perso­ons­ge­gevens worden verwerkt om direct marketing te beheren, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van perso­on­lijke gegevens die op u betrekking hebben met het oog op derge­lijke adver­tenties; dit geldt ook voor profi­lering voor zover deze verband houdt met derge­lijke direct marketing. Als u bezwaar maakt, worden uw perso­ons­ge­gevens daarna niet langer gebruikt voor direct marke­ting­d­oel­einden (bezwaar volgens art. 21 par. 2 AVG).

Recht van beroep bij de bevoegde toezicht­hou­dende autoriteit

In geval van schen­dingen van de AVG hebben de betrok­kenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezicht­hou­dende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verbli­jf­plaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende schending. Het recht om een klacht in te dienen bestaat onver­minderd andere adminis­tra­tieve of gerech­te­lijke rechtsmiddelen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automa­tisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract in een gangbaar, machi­ne­leesbaar formaat aan u of aan een derde partij te laten overhan­digen. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verant­wo­or­de­lijke verzoekt, gebeurt dit alleen als dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering

Om veilig­heids­re­denen en om de overdracht van vertrou­we­lijke inhoud, zoals bestel­lingen of vragen die u ons als website­be­heerder stuurt, te beschermen, gebruikt deze site een SSL- dan wel TLS-codering. U herkent een versleu­telde verbinding aan het feit dat de adres­regel van de browser verandert van http://  naar https://  en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geacti­veerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Infor­matie, blokkering, verwij­dering en correctie

In het kader van de toepas­se­lijke wette­lijke bepalingen heeft u het recht op gratis infor­matie over uw opgeslagen perso­ons­ge­gevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevens­ver­werking en, indien nodig, een recht op correctie, blokkering of verwij­dering van deze gegevens. U kunt op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum wordt vermeld, als u nog vragen heeft over het onderwerp gegevensbescherming.

Recht op beperking van verwerking

U heeft het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw perso­ons­ge­gevens wordt beperkt. U kunt op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum wordt vermeld. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

 •  Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen perso­ons­ge­gevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te contro­leren. Voor de duur van deze controle heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw perso­ons­ge­gevens wordt beperkt.
 •  Indien de verwerking van uw perso­ons­ge­gevens onrecht­matig is / gebeurt, kunt u in plaats van de verwij­dering verzoeken om beperking van de gegevensverwerking.
 • Als we uw perso­on­lijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt om rechts­vor­de­ringen uit te oefenen, te verde­digen of te doen gelden, hebt u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw perso­on­lijke gegevens wordt beperkt in plaats van dat ze worden verwijderd.
 • Als u een bezwaar heeft ingediend in overe­enstemming met artikel 21 par. 1 AVG, moet er een afweging worden gemaakt tussen uw en onze belangen. Zolang nog niet duidelijk is wiens belangen preva­leren, heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u de verwerking van uw perso­on­lijke gegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens afgezien van hun opslag alleen worden verwerkt met uw toestemming of om rechts­vor­de­ringen te doen gelden, uit te oefenen of te verde­digen of om de rechten van een andere natuur­lijke of rechts­persoon te beschermen, of om redenen van zwaar­wegend openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar tegen reclame-e-mails

Hierbij maken wij bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de afdruk­plicht gepubli­ceerde contact­ge­gevens voor het verzenden van ongev­raagde reclame- en voorlicht­in­gs­ma­te­rialen. De beheerders van de pagina’s behouden zich uitdruk­kelijk het recht voor om juridische stappen te onder­nemen in geval van ongev­raagde verzending van reclame-infor­matie, zoals spam e‑mails.

Gegevens­verz­ameling op onze website

Cookies

Sommige internetpagina’s maken gebruik van zogen­aamde cookies. Cookies richten geen schade aan uw computer aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiks­vri­en­de­lijker, effec­tiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekst­be­standen die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogen­aamde session cookies. Ze worden automa­tisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnfor­meerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in indivi­duele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en de automa­tische verwij­dering van cookies activeert wanneer u de browser sluit. Als cookies zijn gedeac­ti­veerd, kan de function­a­liteit van deze website worden beperkt.

Cookies die nodig zijn om het elektro­nische commu­ni­ca­tieproces uit te voeren of om bepaalde functies te bieden die u nodig heeft (bijv. winkel­wa­gen­functie) worden opgeslagen op basis van artikel 6 par. 1 lid f) AVG. De website­be­heerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geopti­ma­li­seerde levering van zijn diensten. Als er andere cookies (bijv. cookies voor het analy­seren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze priva­cy­ver­klaring afzon­derlijk behandeld.

Server­log­be­standen

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en slaat automa­tisch infor­matie op in zogen­aamde server­log­be­standen, die uw browser automa­tisch naar ons verzendt. Dit zijn:

 • Browsertype en browserversie
 • Gebruikte besturi­ngs­systeem
 • Verwi­j­zende URL
 • Hostnaam van de toegangscomputer
 • Tijd van het serververzoek
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet samen­ge­voegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden verzameld op basis van artikel 6 par. 1 lid f) AVG. De website­be­heerder heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presen­tatie en optima­li­satie van zijn website Hiervoor moeten de server­log­be­standen worden geregistreerd.

Contact­for­mulier

Als u ons vragen stuurt via het contact­for­mulier, worden uw gegevens uit het aanvraag­for­mulier, inclusief de contact­ge­gevens die u daar hebt opgegeven, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgv­ragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens die in het contact­for­mulier zijn ingevoerd, vindt daarom uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 par. 1 lid a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Een informele e‑mail naar ons is hiervoor voldoende. De recht­ma­tigheid van de gegevens­ver­werking die vóór de intrekking is uitge­voerd, blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u invult in het contact­for­mulier blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwij­deren, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvo­or­beeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wette­lijke bepalingen  in het bijzonder bewaar­ter­mijnen  blijven onaangetast.

Vragen per e‑mail, telefoon of fax

Als u per e‑mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, inclusief alle daaruit afgeleide perso­ons­ge­gevens (naam, verzoek), door ons opgeslagen en verwerkt ten behoeve van de afhan­deling van uw verzoek. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 par. 1 lid b AVG, als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodza­kelijk is om precon­trac­tuele maatre­gelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (art. 6 par. 1 lid a AVG) en/of op onze legitieme belangen (art. 6 par. 1 lid f AVG), omdat we een legitiem belang hebben bij het effectief verwerken van de naar ons verzonden vragen.

De gegevens die u ons via contact­verz­oeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwij­deren, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvo­or­beeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wette­lijke bepalingen in het bijzonder bewaar­ter­mijnen blijven onaangetast.

Gebruik van Google Conversies bijhouden

We gebruiken Google AdWords Conversion Tracking om het succes van onze adver­ten­tie­maat­re­gelen te meten. Nadat op onze website bepaalde doelen zijn bereikt (‘conversies’) — klikken op e‑mailadressen, klikken op downloads, klikken op pdf en datasheets, klikken op social media-picto­grammen — wordt deze doelrea­li­satie door Google vastgelegd. Google kan hiermee het aantal bereikte doelen meten. Daarnaast zal Google aan de hand van eerder ingestelde cookies catego­ri­seren op welke adver­tenties eerder is geklikt en welke dus bepalend waren voor het bereiken van het doel. Google verwerkt deze gegevens op servers in de VS, maar zal deze niet koppelen aan perso­on­lijke gegevens uit uw Google-account.

Gebruik van Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om het website­ge­bruik te analy­seren. De gegevens die hieruit worden verkregen, worden gebruikt om onze website en adver­ten­tie­maat­re­gelen te optimaliseren.

Google Analytics is een webanalyse-service die door Google Inc. (1600 Amphi­theatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten) wordt geëxploi­teerd en verstrekt. Google verwerkt de gebruiks­ge­gevens van de website namens ons en is contrac­tueel verplicht maatre­gelen te nemen om de vertrou­we­li­jkheid van de verwerkte gegevens te waarborgen.

Tijdens uw website­bezoek worden onder meer de volgende gegevens vastgelegd:

 • Bezochte pagina’s
 • Het behalen van ‘websited­oelen’ (bijvo­or­beeld contact­verz­oeken en nieuwsbriefregistraties)
 • Uw gedrag op de pagina’s (bijvo­or­beeld klikken, scroll­gedrag en verblijfsduur)
 • Uw geschatte locatie (land en stad)
 • Uw IP-adres (in verkorte vorm zodat er geen duide­lijke toewi­jzing mogelijk is)
 • Technische infor­matie zoals browser, inter­net­pro­vider, apparaat en schermresolutie
 • Bron van herkomst van uw bezoek (d.w.z. via welke website of welk adver­ten­tie­ma­te­riaal u bij ons terecht bent gekomen)

Deze gegevens worden verzonden naar een server van Google in de VS. Google houdt zich aan de bepalingen inzake gegevens­be­scherming van de overe­en­komst ‑ EU-US Privacy Shield.

Google Analytics slaat cookies op in uw webbrowser voor een periode van twee jaar sinds uw laatste bezoek. Deze cookies bevatten een wille­keurig gegen­ereerde gebruikers-ID waarmee u bij toeko­mstige website­bez­oeken kunt worden herkend.

De geregis­treerde gegevens worden samen met de wille­keurig gegen­ereerde gebruikers-ID opgeslagen, waardoor pseudo­nieme gebrui­kers­pro­fielen kunnen worden geëva­lueerd. Deze gebrui­kers­ge­re­la­teerde gegevens worden na 26 maanden automa­tisch verwijderd. Andere gegevens worden in geaggre­geerde vorm voor onbepaalde tijd bewaard.

Als u niet akkoord gaat met de opname, kunt u deze voorkomen door de browser-add-on eenmalig te instal­leren om Google Analytics te deactiveren.

Nieuws­brief

Nieuws­brief­ge­gevens

Als u de op de website aange­boden nieuws­brief wilt ontvangen, hebben we een e‑mailadres van u nodig, evenals infor­matie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e‑mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuws­brief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde infor­matie en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens die in het contact­for­mulier zijn ingevoerd, vindt daarom uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 par. 1 lid a AVG). U kunt de verleende toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e‑mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuws­brief op elk moment intrekken, bijvo­or­beeld via de link ‘Afmelden’ in de nieuws­brief. De recht­ma­tigheid van de gegevens­ver­werking die vóór de intrekking is uitge­voerd, blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u bij ons heeft opgeslagen om u aan te melden voor de nieuws­brief, worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuws­brief en worden verwijderd nadat u zich afmeldt voor de nieuws­brief. Dit heeft geen invloed op gegevens die wij voor andere doeleinden hebben opgeslagen.

Plug-ins en hulpmiddelen

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van YouTube, beheerd door Google. De explo­itant van de website is Google Ireland Limited ( Google), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Als u een van onze pagina’s bezoekt die is uitgerust met een YouTube-plug-in, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. De YouTube-server wordt geïnfor­meerd welke van onze pagina’s u hebt bezocht.

Verder kan YouTube verschil­lende cookies op uw apparaat opslaan. Met behulp van deze cookies kan YouTube infor­matie verkrijgen over bezoekers van onze website. Deze infor­matie wordt onder meer gebruikt om video­sta­tis­tieken te verzamelen, de bruik­baarheid te verbe­teren en fraude­po­gingen te voorkomen. De cookies blijven op uw apparaat staan totdat u ze verwijdert.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag recht­s­treeks aan uw perso­on­lijke profiel toe te wijzen. U kunt dit voorkomen door uit te loggen bij uw YouTube-account.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrek­ke­lijke presen­tatie van ons online aanbod. Dit is te beschouwen als een legitiem belang in de zin van art. 6 par. 1 lid f AVG.

Meer infor­matie over de omgang met gebrui­kers­ge­gevens vindt u in de gegevens­be­scher­ming­sver­klaring van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google-weblet­ter­typen

Deze pagina maakt voor de uniforme weergave van letter­typen gebruik van zogen­aamde webfonts, die door Google ter beschikking worden gesteld. De Google Fonts zijn lokaal geïnst­al­leerd. Er is hierbij geen verbinding met Google-servers.

Adobe Typekit Web Fonts

Onze website maakt voor de uniforme weergave van bepaalde letter­typen gebruik van zogen­aamde webfonts van Adobe Typekit. De aanbieder is Adobe Systems Incor­po­rated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110–2704, VS (Adobe).

Wanneer u onze website bezoekt, laadt uw browser de benodigde letter­typen recht­s­treeks uit Adobe om ze correct op uw apparaat weer te geven. Uw browser maakt hiervoor verbinding met de Adobe-servers in de VS. Hierdoor weet Adobe dat onze website is benaderd via uw IP-adres. Volgens Adobe worden er bij het aanle­veren van de fonts geen cookies opgeslagen.

Adobe is gecer­ti­ficeerd volgens het EU-US Privacy Shield. Privacy Shield is een overe­en­komst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie die tot doel heeft de naleving van de Europese normen voor gegevens­be­scherming te waarborgen. Meer infor­matie vindt u op: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Het gebruik van Adobe Typekit Web Fonts is noodza­kelijk om te zorgen voor een uniform lettertype op onze website. Dit is te beschouwen als een legitiem belang in de zin van art. 6 par. 1 lid f AVG.

Meer infor­matie over Adobe Typekit Web Fonts vindt u op: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/typekit.html.

U vindt het priva­cy­beleid van Adobe op: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Google Maps

Deze website maakt gebruik van Google Maps om inter­ac­tieve kaarten weer te geven en route­be­schrij­vingen op te stellen. Google Maps is een kaart­service van Google Inc. (1600 Amphi­theatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten). Door het gebruik van Google Maps kan infor­matie over het gebruik van deze website, inclusief uw IP-adres en het (start)adres dat is ingevoerd als onderdeel van de route­plan­ner­functie, worden verzonden naar Google in de VS. Wanneer u een pagina op onze website bezoekt die Google Maps bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de Google-servers. De inhoud van de kaart wordt recht­s­treeks van Google naar uw browser gestuurd, die deze in de website integreert. We hebben daarom geen invloed op de hoeve­elheid gegevens die op deze manier door Google worden verzameld. Volgens ons kennis­niveau zijn dit de volgende gegevens:

 • De datum en tijd van uw bezoek aan de betref­fende website,
 •  Inter­net­adres of URL van de opgeroepen website,
 •   IP-adres, (start)adres ingevoerd als onderdeel van de routeplanning.

Wij hebben geen invloed op de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google en kunnen hiervoor dan ook geen verant­wo­or­de­li­jkheid aanvaarden.

Als u niet wilt dat Google via onze website gegevens over u verzamelt, verwerkt of gebruikt, kunt u JavaScript deacti­veren in uw browser­in­stel­lingen. In dit geval kunt u de kaart­weergave echter niet gebruiken.

Het doel en de reikwijdte van de gegevens­verz­ameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google, evenals uw gerela­teerde rechten en instel­lings­opties om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevens­be­scher­mings­in­for­matie van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=de).

Door onze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van de gegevens die over u worden verzameld door de route­planner van Google Maps op de hierboven beschreven manier en voor het hierboven vermelde doel.

Eigen diensten

Solli­ci­taties

Wij bieden u de mogel­ijkheid om bij ons te solli­ci­teren (bijvo­or­beeld per e‑mail, post of via het online solli­ci­ta­tie­for­mulier). Hieronder infor­meren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van uw perso­ons­ge­gevens die tijdens het solli­ci­ta­tieproces worden verzameld. Wij verze­keren u dat uw gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt in overe­enstemming met de toepas­se­lijke wetgeving inzake gegevens­be­scherming en alle andere wette­lijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrou­welijk worden behandeld.

Omvang en doel van de gegevensverzameling

Als u ons een solli­ci­tatie stuurt, verwerken wij uw gerela­teerde perso­ons­ge­gevens (bijv. contact- en commu­ni­ca­tie­ge­gevens, solli­ci­ta­tie­do­cu­menten, notities in het kader van solli­ci­ta­tie­ge­sprekken, enz.), voor zover dit nodig is om te beslissen over het aangaan van een arbei­ds­re­latie. De wette­lijke basis hiervoor is artikel 26 BDSG-neu (nieuwe Duitse wet op de gegevens­be­scherming) volgens de Duitse wet (aangaan van een arbei­ds­re­latie), art. 6 par. 1 lid b AVG (initiatie van het algemeen contract) en als u uw toestemming hebt gegeven art.6 par. 1 lid a) AVG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Uw perso­ons­ge­gevens worden alleen doorge­geven aan personen binnen ons bedrijf die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie.

Als de aanvraag succesvol is, worden de door u ingediende gegevens op basis van artikel 26 BDSG-neu en artikel 6 par. 1 lid b AVG opgeslagen in onze gegevens­ver­werking­s­sys­temen met het oog op het uitvoeren van de arbeidsrelatie.

Bewaar­termijn van de gegevens

Als we u geen functie kunnen aanbieden, u een aange­boden functie afwijst, uw solli­ci­tatie intrekt, uw toestemming voor gegevens­ver­werking intrekt of ons vraagt om de gegevens te verwij­deren, worden de door u verzonden gegevens, inclusief eventuele resterende fysieke solli­ci­ta­tie­do­cu­menten, maximaal 6 maanden na afronding van de solli­ci­ta­tiepro­cedure bewaard dan wel opgeslagen (bewaar­termijn) om de details van het solli­ci­ta­tieproces te kunnen begrijpen in geval van menings­ver­schillen (art. 6 par. 1 lid f AVG.

U KUNT BEZWAAR MAKEN TEGEN DEZE OPSLAG, ALS U LEGITIEME BELANGEN HEBT DIE ONZE BELANGEN OVERSCHRIJDEN.

Na het verstrijken van de bewaar­termijn worden de gegevens verwijderd, tenzij er een wette­lijke bewaarp­licht is of een andere wette­lijke reden voor verdere opslag. Als blijkt dat het nodig is om uw gegevens na het verstrijken van de bewaar­termijn op te slaan (bijvo­or­beeld vanwege een dreigend of hangend juridisch geschil), worden deze pas verwijderd als de gegevens niet meer relevant zijn. Andere wette­lijke bewaarp­lichten blijven onaangetast.

Hensing GmbH producten en diensten voor analyse- en marke­ting­d­oel­einden gebruikt, die in samen­werking met Visable GmbH (www.visable.com) ter beschikking worden gesteld. Daartoe worden met behulp van pixelcode-techno­logie gegevens verzameld, verwerkt en opgeslagen om ten minste gepseudo­ni­mi­seerde, maar waar mogelijk en zinvol volledig anonieme gebrui­kers­pro­fielen op te stellen. De verza­melde gegevens, die in eerste instantie nog perso­ons­ge­gevens kunnen bevatten, worden doorge­stuurd naar Visable of worden recht­s­treeks door Visable verzameld en gebruikt om daar de voorn­oemde gebrui­kers­pro­fielen aan te maken. Bezoekers van deze website worden niet perso­onlijk geïden­ti­ficeerd en er worden geen andere perso­on­lijke gegevens samen­ge­voegd met de gebrui­kers­pro­fielen. Indien IP-adressen als perso­onlijk worden geïden­ti­ficeerd, worden zij onmid­dellijk gewist. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de beschreven verwerk­ingen met werking in de toekomst: Sluit het bijhouden van bezoekers uit (let op: link zet een cookie van een 1e partij voor een opt-out).